> > >

"ÇáÔÑæØ ÇáæÇÌÈ ÊæÝÑåÇ ÞÈá ÇáØáÇÞ" :

#  
1
ÇáÑøöÌóÇáõ ÞóæøóÇãõæäó Úóáóì ÇáäøöÓóÇÁö ÈöãóÇ ÝóÖøóáó Çááøóåõ ÈóÚúÖóåõãú Úóáóì ÈóÚúÖò æóÈöãóÇ ÃóäÝóÞõæÇ ãöäú ÃóãúæóÇáöåöãú ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ ÞóÇäöÊóÇÊñ ÍóÇÝöÙóÇÊñ áøöáúÛóíúÈö ÈöãóÇ ÍóÝöÙó Çááøóåõ æóÇááÇøóÊöí ÊóÎóÇÝõæäó äõÔõæÒóåõäøó ÝóÚöÙõæåõäøó æóÇåúÌõÑõæåõäøó Ýöí ÇáúãóÖóÇÌöÚö æóÇÖúÑöÈõæåõäøó ÝóÅöäú ÃóØóÚúäóßõãú ÝóáÇó ÊóÈúÛõæÇ Úóáóíúåöäøó ÓóÈöíáÇð Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóáöíøðÇ ßóÈöíÑðÇ (34)

/
ÇáäÓÇÁ
2
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöÐóÇ ØóáøóÞúÊõãõ ÇáäøöÓóÇÁó ÝóØóáøöÞõæåõäøó áöÚöÏøóÊöåöäøó æóÃóÍúÕõæÇ ÇáúÚöÏøóÉó æóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ÑóÈøóßõãú áóÇ ÊõÎúÑöÌõæåõäøó ãöä ÈõíõæÊöåöäøó æóáóÇ íóÎúÑõÌúäó ÅöáøóÇ Ãóä íóÃúÊöíäó ÈöÝóÇÍöÔóÉò ãøõÈóíøöäóÉò æóÊöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøóåö æóãóä íóÊóÚóÏøó ÍõÏõæÏó Çááøóåö ÝóÞóÏú Ùóáóãó äóÝúÓóåõ áóÇ ÊóÏúÑöí áóÚóáøó Çááøóåó íõÍúÏöËõ ÈóÚúÏó Ðóáößó ÃóãúÑðÇ (1)

/
ÇáØáÇÞ
3
ÝóÅöÐóÇ ÈóáóÛúäó ÃóÌóáóåõäøó ÝóÃóãúÓößõæåõäøó ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÝóÇÑöÞõæåõäøó ÈöãóÚúÑõæÝò æóÃóÔúåöÏõæÇ Ðóæóíú ÚóÏúáò ãøöäßõãú æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÔøóåóÇÏóÉó áöáøóåö Ðóáößõãú íõæÚóÙõ Èöåö ãóä ßóÇäó íõÄúãöäõ ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáúÂÎöÑö æóãóä íóÊøóÞö Çááøóåó íóÌúÚóá áøóåõ ãóÎúÑóÌðÇ (2)

/
ÇáØáÇÞ