> > >

"ÇáÙåÇÑ" :

#  
1
ãøóÇ ÌóÚóáó Çááøóåõ áöÑóÌõáò ãøöä ÞóáúÈóíúäö Ýöí ÌóæúÝöåö æóãóÇ ÌóÚóáó ÃóÒúæóÇÌóßõãõ ÇááøóÇÆöí ÊõÙóÇåöÑõæäó ãöäúåõäøó ÃõãøóåóÇÊößõãú æóãóÇ ÌóÚóáó ÃóÏúÚöíóÇÁóßõãú ÃóÈúäóÇÁóßõãú Ðóáößõãú Þóæúáõßõã ÈöÃóÝúæóÇåößõãú æóÇááøóåõ íóÞõæáõ ÇáúÍóÞøó æóåõæó íóåúÏöí ÇáÓøóÈöíáó (4)

/
ÇáÃÍÒÇÈ
2
ÇáøóÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöäßõã ãøöä äøöÓóÇÆöåöã ãøóÇ åõäøó ÃõãøóåóÇÊöåöãú Åöäú ÃõãøóåóÇÊõåõãú ÅöáøóÇ ÇááøóÇÆöí æóáóÏúäóåõãú æóÅöäøóåõãú áóíóÞõæáõæäó ãõäßóÑðÇ ãøöäó ÇáúÞóæúáö æóÒõæÑðÇ æóÅöäøó Çááøóåó áóÚóÝõæøñ ÛóÝõæÑñ (2)

/
ÇáãÌÇÏáÉ
3
æóÇáøóÐöíäó íõÙóÇåöÑõæäó ãöä äøöÓóÇÆöåöãú Ëõãøó íóÚõæÏõæäó áöãóÇ ÞóÇáõæÇ ÝóÊóÍúÑöíÑõ ÑóÞóÈóÉò ãøöä ÞóÈúáö Ãóä íóÊóãóÇÓøóÇ Ðóáößõãú ÊõæÚóÙõæäó Èöåö æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (3)

/
ÇáãÌÇÏáÉ