> > >

"ãä íÍá äßÇÍå æãä íÍÑã" :

#  
1
æóßóíúÝó ÊóÃúÎõÐõæäóåõ æóÞóÏú ÃóÝúÖóì ÈóÚúÖõßõãú Åöáóì ÈóÚúÖò æóÃóÎóÐúäó ãöäßõã ãøöíËóÇÞðÇ ÛóáöíÙðÇ (21) æóáÇó ÊóäßöÍõæÇ ãóÇ äóßóÍó ÂÈóÇÄõßõã ãøöäó ÇáäøöÓóÇÁ ÅöáÇøó ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó Åöäøóåõ ßóÇäó ÝóÇÍöÔóÉð æóãóÞúÊðÇ æóÓóÇÁ ÓóÈöíáÇð (22) ÍõÑøöãóÊú Úóáóíúßõãú ÃõãøóåóÇÊõßõãú æóÈóäóÇÊõßõãú æóÃóÎóæóÇÊõßõãú æóÚóãøóÇÊõßõãú æóÎóÇáÇóÊõßõãú æóÈóäóÇÊõ ÇáÃóÎö æóÈóäóÇÊõ ÇáÃõÎúÊö æóÃõãøóåóÇÊõßõãõ ÇááÇøóÊöí ÃóÑúÖóÚúäóßõãú æóÃóÎóæóÇÊõßõã ãøöäó ÇáÑøóÖóÇÚóÉö æóÃõãøóåóÇÊõ äöÓóÇÆößõãú æóÑóÈóÇÆöÈõßõãõ ÇááÇøóÊöí Ýöí ÍõÌõæÑößõã ãøöä äøöÓóÇÆößõãõ ÇááÇøóÊöí ÏóÎóáúÊõã Èöåöäøó ÝóÅöä áøóãú ÊóßõæäõæÇ ÏóÎóáúÊõã Èöåöäøó ÝóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú æóÍóáÇóÆöáõ ÃóÈúäóÇÆößõãõ ÇáøóÐöíäó ãöäú ÃóÕúáÇóÈößõãú æóÃóä ÊóÌúãóÚõæÇ Èóíúäó ÇáÃõÎúÊóíúäö ÅóáÇøó ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (23) æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáäøöÓóÇÁ ÅöáÇøó ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú ßöÊóÇÈó Çááøóåö Úóáóíúßõãú æóÃõÍöáøó áóßõã ãøóÇ æóÑóÇÁó Ðóáößõãú Ãóä ÊóÈúÊóÛõæÇ ÈöÃóãúæóÇáößõã ãøõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó ÝóãóÇ ÇÓúÊóãúÊóÚúÊõã Èöåö ãöäúåõäøó ÝóÂÊõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ÝóÑöíÖóÉð æóáÇó ÌõäóÇÍó Úóáóíúßõãú ÝöíãóÇ ÊóÑóÇÖóíúÊõã Èöåö ãöä ÈóÚúÏö ÇáúÝóÑöíÖóÉö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÚóáöíãðÇ ÍóßöíãðÇ (24)

/
ÇáäÓÇÁ
2
Çáúíóæúãó ÃõÍöáøó áóßõãõ ÇáØøóíøöÈóÇÊõ æóØóÚóÇãõ ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó Íöáøñ áøóßõãú æóØóÚóÇãõßõãú Íöáøõ áøóåõãú æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáúãõÄúãöäóÇÊö æóÇáúãõÍúÕóäóÇÊõ ãöäó ÇáøóÐöíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúßöÊóÇÈó ãöä ÞóÈúáößõãú ÅöÐóÇ ÂÊóíúÊõãõæåõäøó ÃõÌõæÑóåõäøó ãõÍúÕöäöíäó ÛóíúÑó ãõÓóÇÝöÍöíäó æóáÇó ãõÊøóÎöÐöí ÃóÎúÏóÇäò æóãóä íóßúÝõÑú ÈöÇáÅöíãóÇäö ÝóÞóÏú ÍóÈöØó Úóãóáõåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó (5)

/
ÇáãÇÆÏÉ
3
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ ÅöäøóÇ ÃóÍúáóáúäóÇ áóßó ÃóÒúæóÇÌóßó ÇááøóÇÊöí ÂÊóíúÊó ÃõÌõæÑóåõäøó æóãóÇ ãóáóßóÊú íóãöíäõßó ãöãøóÇ ÃóÝóÇÁó Çááøóåõ Úóáóíúßó æóÈóäóÇÊö Úóãøößó æóÈóäóÇÊö ÚóãøóÇÊößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáößó æóÈóäóÇÊö ÎóÇáóÇÊößó ÇááøóÇÊöí åóÇÌóÑúäó ãóÚóßó æóÇãúÑóÃóÉð ãøõÄúãöäóÉð Åöä æóåóÈóÊú äóÝúÓóåóÇ áöáäøóÈöíøö Åöäú ÃóÑóÇÏó ÇáäøóÈöíøõ Ãóä íóÓúÊóäßöÍóåóÇ ÎóÇáöÕóÉð áøóßó ãöä Ïõæäö ÇáúãõÄúãöäöíäó ÞóÏú ÚóáöãúäóÇ ãóÇ ÝóÑóÖúäóÇ Úóáóíúåöãú Ýöí ÃóÒúæóÇÌöåöãú æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõãú áößóíúáóÇ íóßõæäó Úóáóíúßó ÍóÑóÌñ æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (50)

/
ÇáÃÍÒÇÈ