> > >

"ÇáÊæÇÖÚ" :

#  
1
áÇó ÊóãõÏøóäøó Úóíúäóíúßó Åöáóì ãóÇ ãóÊøóÚúäóÇ Èöåö ÃóÒúæóÇÌðÇ ãøöäúåõãú æóáÇó ÊóÍúÒóäú Úóáóíúåöãú æóÇÎúÝöÖú ÌóäóÇÍóßó áöáúãõÄúãöäöíäó (88)

/
ÇáÍÌÑ
2
æóáÇó ÊóãúÔö Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãóÑóÍðÇ Åöäøóßó áóä ÊóÎúÑöÞó ÇáúÃóÑúÖó æóáóä ÊóÈúáõÛó ÇáúÌöÈóÇáó ØõæáÇð (37)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
3
Þõá áøöáúãõÄúãöäöíäó íóÛõÖøõæÇ ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöãú æóíóÍúÝóÙõæÇ ÝõÑõæÌóåõãú Ðóáößó ÃóÒúßóì áóåõãú Åöäøó Çááøóåó ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ íóÕúäóÚõæäó (30)

/
ÇáäæÑ
4
æóÇÎúÝöÖú ÌóäóÇÍóßó áöãóäö ÇÊøóÈóÚóßó ãöäó ÇáúãõÄúãöäöíäó (215)

/
ÇáÔÚÑÇÁ
5
æóáóÇ ÊõÕóÚøöÑú ÎóÏøóßó áöáäøóÇÓö æóáóÇ ÊóãúÔö Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ãóÑóÍðÇ Åöäøó Çááøóåó áóÇ íõÍöÈøõ ßõáøó ãõÎúÊóÇáò ÝóÎõæÑò (18)

/
áÞãÇä
6
æóÇÞúÕöÏú Ýöí ãóÔúíößó æóÇÛúÖõÖú ãöä ÕóæúÊößó Åöäøó ÃóäßóÑó ÇáúÃóÕúæóÇÊö áóÕóæúÊõ ÇáúÍóãöíÑö (19)

/
áÞãÇä