> > >

"ÇáÈÎá" :

#  
1
æóáÇó íóÍúÓóÈóäøó ÇáøóÐöíäó íóÈúÎóáõæäó ÈöãóÇ ÂÊóÇåõãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö åõæó ÎóíúÑðÇ áøóåõãú Èóáú åõæó ÔóÑøñ áøóåõãú ÓóíõØóæøóÞõæäó ãóÇ ÈóÎöáõæÇ Èöåö íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö æóáöáøåö ãöíÑóÇËõ ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖö æóÇááøóåõ ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑñ (180)

/
Âá ÚãÑÇä
2
ÇáøóÐöíäó íóÈúÎóáõæäó æóíóÃúãõÑõæäó ÇáäøóÇÓó ÈöÇáúÈõÎúáö æóíóßúÊõãõæäó ãóÇ ÂÊóÇåõãõ Çááøóåõ ãöä ÝóÖúáöåö æóÃóÚúÊóÏúäóÇ áöáúßóÇÝöÑöíäó ÚóÐóÇÈðÇ ãøõåöíäðÇ (37)

/
ÇáäÓÇÁ
3
æóÅöäö ÇãúÑóÃóÉñ ÎóÇÝóÊú ãöä ÈóÚúáöåóÇ äõÔõæÒðÇ Ãóæú ÅöÚúÑóÇÖðÇ ÝóáÇó ÌõäóÇÍó ÚóáóíúåöãóÇ Ãóä íõÕúáöÍóÇ ÈóíúäóåõãóÇ ÕõáúÍðÇ æóÇáÕøõáúÍõ ÎóíúÑñ æóÃõÍúÖöÑóÊö ÇáÃóäÝõÓõ ÇáÔøõÍøó æóÅöä ÊõÍúÓöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ ÝóÅöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÈöãóÇ ÊóÚúãóáõæäó ÎóÈöíÑðÇ (128)

/
ÇáäÓÇÁ
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó ßóËöíÑðÇ ãøöäó ÇáÃóÍúÈóÇÑö æóÇáÑøõåúÈóÇäö áóíóÃúßõáõæäó ÃóãúæóÇáó ÇáäøóÇÓö ÈöÇáúÈóÇØöáö æóíóÕõÏøõæäó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóÇáøóÐöíäó íóßúäöÒõæäó ÇáÐøóåóÈó æóÇáúÝöÖøóÉó æóáÇó íõäÝöÞõæäóåóÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÝóÈóÔøöÑúåõã ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò (34)

/
ÇáÊæÈÉ
5
íóæúãó íõÍúãóì ÚóáóíúåóÇ Ýöí äóÇÑö Ìóåóäøóãó ÝóÊõßúæóì ÈöåóÇ ÌöÈóÇåõåõãú æóÌõäæÈõåõãú æóÙõåõæÑõåõãú åóÐóÇ ãóÇ ßóäóÒúÊõãú áöÃóäÝõÓößõãú ÝóÐõæÞõæÇ ãóÇ ßõäÊõãú ÊóßúäöÒõæäó (35)

/
ÇáÊæÈÉ
6
ÝóáóãøóÇ ÂÊóÇåõã ãøöä ÝóÖúáöåö ÈóÎöáõæÇ Èöåö æóÊóæóáøóæÇ æøóåõã ãøõÚúÑöÖõæäó (76)

/
ÇáÊæÈÉ
7
æóáÇó ÊóÌúÚóáú íóÏóßó ãóÛúáõæáóÉð Åöáóì ÚõäõÞößó æóáÇó ÊóÈúÓõØúåóÇ ßõáøó ÇáúÈóÓúØö ÝóÊóÞúÚõÏó ãóáõæãðÇ ãøóÍúÓõæÑðÇ (29)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
8
Þõá áøóæú ÃóäÊõãú Êóãúáößõæäó ÎóÒóÇÆöäó ÑóÍúãóÉö ÑóÈøöí ÅöÐðÇ áøóÃóãúÓóßúÊõãú ÎóÔúíóÉó ÇáúÅöäÝóÇÞö æóßóÇäó ÇáúÅäÓóÇäõ ÞóÊõæÑðÇ (100)

/
ÇáÅÓÑÇÁ
9
æóÇáøóÐöíäó ÅöÐóÇ ÃóäÝóÞõæÇ áóãú íõÓúÑöÝõæÇ æóáóãú íóÞúÊõÑõæÇ æóßóÇäó Èóíúäó Ðóáößó ÞóæóÇãðÇ (67)

/
ÇáÝÑÞÇä
10
ÅöäøóãóÇ ÇáÍóíóÇÉõ ÇáÏøõäúíóÇ áóÚöÈñ æóáóåúæñ æóÅöä ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ íõÄúÊößõãú ÃõÌõæÑóßõãú æóáóÇ íóÓúÃóáúßõãú ÃóãúæóÇáóßõãú (36) Åöä íóÓúÃóáúßõãõæåóÇ ÝóíõÍúÝößõãú ÊóÈúÎóáõæÇ æóíõÎúÑöÌú ÃóÖúÛóÇäóßõãú (37) åóÇÃóäÊõãú åóÄõáóÇÁö ÊõÏúÚóæúäó áöÊõäÝöÞõæÇ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö Ýóãöäßõã ãøóä íóÈúÎóáõ æóãóä íóÈúÎóáú ÝóÅöäøóãóÇ íóÈúÎóáõ Úóä äøóÝúÓöåö æóÇááøóåõ ÇáúÛóäöíøõ æóÃóäÊõãõ ÇáúÝõÞóÑóÇÁõ æóÅöä ÊóÊóæóáøóæúÇ íóÓúÊóÈúÏöáú ÞóæúãðÇ ÛóíúÑóßõãú Ëõãøó áóÇ íóßõæäõæÇ ÃóãúËóÇáóßõãú (38)

/
ãÍãÏ
11
ÇáøóÐöíäó íóÌúÊóäöÈõæäó ßóÈóÇÆöÑó ÇáúÅöËúãö æóÇáúÝóæóÇÍöÔó ÅöáøóÇ Çááøóãóãó Åöäøó ÑóÈøóßó æóÇÓöÚõ ÇáúãóÛúÝöÑóÉö åõæó ÃóÚúáóãõ Èößõãú ÅöÐú ÃóäÔóÃóßõã ãøöäó ÇáúÃóÑúÖö æóÅöÐú ÃóäÊõãú ÃóÌöäøóÉñ Ýöí ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú ÝóáóÇ ÊõÒóßøõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö ÇÊøóÞóì (32) ÃóÝóÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöí Êóæóáøóì (33) æóÃóÚúØóì ÞóáöíáðÇ æóÃóßúÏóì (34) ÃóÚöäÏóåõ Úöáúãõ ÇáúÛóíúÈö Ýóåõæó íóÑóì (35) Ãóãú áóãú íõäóÈøóÃú ÈöãóÇ Ýöí ÕõÍõÝö ãõæÓóì (36) æóÅöÈúÑóÇåöíãó ÇáøóÐöí æóÝøóì (37) ÃóáøóÇ ÊóÒöÑõ æóÇÒöÑóÉñ æöÒúÑó ÃõÎúÑóì (38) æóÃóä áøóíúÓó áöáúÅöäÓóÇäö ÅöáøóÇ ãóÇ ÓóÚóì (39) æóÃóäøó ÓóÚúíóåõ ÓóæúÝó íõÑóì (40) Ëõãøó íõÌúÒóÇåõ ÇáúÌóÒóÇÁó ÇáúÃóæúÝóì (41)

/
ÇáäÌã
12
áößóíúáóÇ ÊóÃúÓóæúÇ Úóáóì ãóÇ ÝóÇÊóßõãú æóáóÇ ÊóÝúÑóÍõæÇ ÈöãóÇ ÂÊóÇßõãú æóÇááøóåõ áóÇ íõÍöÈøõ ßõáøó ãõÎúÊóÇáò ÝóÎõæÑò (23)

/
ÇáÍÏíÏ
13
ÇáøóÐöíäó íóÈúÎóáõæäó æóíóÃúãõÑõæäó ÇáäøóÇÓó ÈöÇáúÈõÎúáö æóãóä íóÊóæóáøó ÝóÅöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÛóäöíøõ ÇáúÍóãöíÏõ (24)

/
ÇáÍÏíÏ
14
æóÇáøóÐöíäó ÊóÈóæøóÄõæÇ ÇáÏøóÇÑó æóÇáúÅöíãóÇäó ãöä ÞóÈúáöåöãú íõÍöÈøõæäó ãóäú åóÇÌóÑó Åöáóíúåöãú æóáóÇ íóÌöÏõæäó Ýöí ÕõÏõæÑöåöãú ÍóÇÌóÉð ãøöãøóÇ ÃõæÊõæÇ æóíõÄúËöÑõæäó Úóáóì ÃóäÝõÓöåöãú æóáóæú ßóÇäó Èöåöãú ÎóÕóÇÕóÉñ æóãóä íõæÞó ÔõÍøó äóÝúÓöåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (9)

/
ÇáÍÔÑ
15
ÝóÇÊøóÞõæÇ Çááøóåó ãóÇ ÇÓúÊóØóÚúÊõãú æóÇÓúãóÚõæÇ æóÃóØöíÚõæÇ æóÃóäÝöÞõæÇ ÎóíúÑðÇ áøöÃóäÝõÓößõãú æóãóä íõæÞó ÔõÍøó äóÝúÓöåö ÝóÃõæáóÆößó åõãõ ÇáúãõÝúáöÍõæäó (16)

/
ÇáÊÛÇÈä
16
ßóáøóÇ ÅöäøóåóÇ áóÙóì (15) äóÒøóÇÚóÉð áøöáÔøóæóì (16) ÊóÏúÚõæ ãóäú ÃóÏúÈóÑó æóÊóæóáøóì (17) æóÌóãóÚó ÝóÃóæúÚóì (18)

/
ÇáãÚÇÑÌ
17
ÝóÓóäõíóÓøöÑõåõ áöáúíõÓúÑóì (7) æóÃóãøóÇ ãóä ÈóÎöáó æóÇÓúÊóÛúäóì (8) æóßóÐøóÈó ÈöÇáúÍõÓúäóì (9) ÝóÓóäõíóÓøöÑõåõ áöáúÚõÓúÑóì (10) æóãóÇ íõÛúäöí Úóäúåõ ãóÇáõåõ ÅöÐóÇ ÊóÑóÏøóì (11)

/
Çááíá
18
æóíúáñ áøößõáøö åõãóÒóÉò áøõãóÒóÉò (1) ÇáøóÐöí ÌóãóÚó ãóÇáðÇ æóÚóÏøóÏóåõ (2) íóÍúÓóÈõ Ãóäøó ãóÇáóåõ ÃóÎúáóÏóåõ (3) ßóáøóÇ áóíõäÈóÐóäøó Ýöí ÇáúÍõØóãóÉö (4)

/
ÇáåãÒÉ