> > >

"ÇáÎíÇäÉ" :

#  
1
ÃõÍöáøó áóßõãú áóíúáóÉó ÇáÕøöíóÇãö ÇáÑøóÝóËõ Åöáóì äöÓóÇÆößõãú åõäøó áöÈóÇÓñ áøóßõãú æóÃóäÊõãú áöÈóÇÓñ áøóåõäøó Úóáöãó Çááøóåõ Ãóäøóßõãú ßõäÊõãú ÊóÎúÊÇäõæäó ÃóäÝõÓóßõãú ÝóÊóÇÈó Úóáóíúßõãú æóÚóÝóÇ Úóäßõãú ÝóÇáÂäó ÈóÇÔöÑõæåõäøó æóÇÈúÊóÛõæÇ ãóÇ ßóÊóÈó Çááøóåõ áóßõãú æóßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ ÍóÊøóì íóÊóÈóíøóäó áóßõãõ ÇáúÎóíúØõ ÇáÃóÈúíóÖõ ãöäó ÇáúÎóíúØö ÇáÃóÓúæóÏö ãöäó ÇáúÝóÌúÑö Ëõãøó ÃóÊöãøõæÇ ÇáÕøöíóÇãó Åöáóì Çáøóáíúáö æóáÇó ÊõÈóÇÔöÑõæåõäøó æóÃóäÊõãú ÚóÇßöÝõæäó Ýöí ÇáúãóÓóÇÌöÏö Êöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøóåö ÝóáÇó ÊóÞúÑóÈõæåóÇ ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ ÂíóÇÊöåö áöáäøóÇÓö áóÚóáøóåõãú íóÊøóÞõæäó (187)

/
ÇáÈÞÑÉ
2
æóãóÇ ßóÇäó áöäóÈöíøò Ãóä íóÛõáøó æóãóä íóÛúáõáú íóÃúÊö ÈöãóÇ Ûóáøó íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Ëõãøó ÊõæóÝøóì ßõáøõ äóÝúÓò ãøóÇ ßóÓóÈóÊú æóåõãú áÇó íõÙúáóãõæäó (161)

/
Âá ÚãÑÇä
3
ÅöäøóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöÊóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÈöãóÇ ÃóÑóÇßó Çááøóåõ æóáÇó Êóßõä áøöáúÎóÇÆöäöíäó ÎóÕöíãðÇ (105) æóÇÓúÊóÛúÝöÑö Çááøóåö Åöäøó Çááøóåó ßóÇäó ÛóÝõæÑðÇ ÑøóÍöíãðÇ (106) æóáÇó ÊõÌóÇÏöáú Úóäö ÇáøóÐöíäó íóÎúÊóÇäõæäó ÃóäÝõÓóåõãú Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ãóä ßóÇäó ÎóæøóÇäðÇ ÃóËöíãðÇ (107) íóÓúÊóÎúÝõæäó ãöäó ÇáäøóÇÓö æóáÇó íóÓúÊóÎúÝõæäó ãöäó Çááøóåö æóåõæó ãóÚóåõãú ÅöÐú íõÈóíøöÊõæäó ãóÇ áÇó íóÑúÖóì ãöäó ÇáúÞóæúáö æóßóÇäó Çááøóåõ ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ãõÍöíØðÇ (108) åóÇ ÃóäÊõãú åóÄõáÇÁ ÌóÇÏóáúÊõãú Úóäúåõãú Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ Ýóãóä íõÌóÇÏöáõ Çááøóåó Úóäúåõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö Ãóã ãøóä íóßõæäõ Úóáóíúåöãú æóßöíáÇð (109)

/
ÇáäÓÇÁ
4
íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ áÇó ÊóÎõæäõæÇ Çááøóåó æóÇáÑøóÓõæáó æóÊóÎõæäõæÇ ÃóãóÇäóÇÊößõãú æóÃóäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó (27)

/
ÇáÃäÝÇá
5
æóÅöãøóÇ ÊóÎóÇÝóäøó ãöä Þóæúãò ÎöíóÇäóÉð ÝóÇäÈöÐú Åöáóíúåöãú Úóáóì ÓóæóÇÁ Åöäøó Çááøóåó áÇó íõÍöÈøõ ÇáÎóÇÆöäöíäó (58)

/
ÇáÃäÝÇá
6
æóÅöä íõÑöíÏõæÇ ÎöíóÇäóÊóßó ÝóÞóÏú ÎóÇäõæÇ Çááøóåó ãöä ÞóÈúáõ ÝóÃóãúßóäó ãöäúåõãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ Íóßöíãñ (71)

/
ÇáÃäÝÇá
7
Ðóáößó áöíóÚúáóãó Ãóäøöí áóãú ÃóÎõäúåõ ÈöÇáúÛóíúÈö æóÃóäøó Çááøóåó áÇó íóåúÏöí ßóíúÏó ÇáúÎóÇÆöäöíäó (52)

/
íæÓÝ
8
æóáÇó ÊóßõæäõæÇ ßóÇáøóÊöí äóÞóÖóÊú ÛóÒúáóåóÇ ãöä ÈóÚúÏö ÞõæøóÉò ÃóäßóÇËðÇ ÊóÊøóÎöÐõæäó ÃóíúãóÇäóßõãú ÏóÎóáÇð Èóíúäóßõãú Ãóä Êóßõæäó ÃõãøóÉñ åöíó ÃóÑúÈóì ãöäú ÃõãøóÉò ÅöäøóãóÇ íóÈúáõæßõãõ Çááøóåõ Èöåö æóáóíõÈóíøöäóäøó áóßõãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ãóÇ ßõäÊõãú Ýöíåö ÊóÎúÊóáöÝõæäó (92) æóáóæú ÔóÇÁó Çááøóåõ áóÌóÚóáóßõãú ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð æóáßöä íõÖöáøõ ãóä íóÔóÇÁõ æóíóåúÏöí ãóä íóÔóÇÁõ æóáóÊõÓúÃóáõäøó ÚóãøóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (93) æóáÇó ÊóÊøóÎöÐõæÇ ÃóíúãóÇäóßõãú ÏóÎóáÇð Èóíúäóßõãú ÝóÊóÒöáøó ÞóÏóãñ ÈóÚúÏó ËõÈõæÊöåóÇ æóÊóÐõæÞõæÇ ÇáúÓøõæÁó ÈöãóÇ ÕóÏóÏÊøõãú Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö æóáóßõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ (94)

/
ÇáäÍá
9
Åöäøó Çááøóåó íõÏóÇÝöÚõ Úóäö ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Åöäøó Çááøóåó áóÇ íõÍöÈøõ ßõáøó ÎóæøóÇäò ßóÝõæÑò (38)

/
ÇáÍÌ